DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM

DERS İÇERİKLERİ

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Ders içeriklerine aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra DERSLER kısmından ulaşabilirsiniz.

Ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.
1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

2011 ve sonrası

  1. YIL

I. DÖNEM (GÜZ)

 

 

FIZ 111 FİZİK I (MEKANiK) (4-2) 7

 

Vektörler, Doğru boyunca ve düzlemde hareket, Newton yasası ve uygulamaları, iş ve enerji, itme (impuls) ve momentum, Çarpışmalar, Dönme kinematiği ve dinamiği, Tork ve açısal momentum, Atalet momenti ve rijid cisim dinamiği, Tek serbestlik derecesinden daha fazla serbestliğe sahip osilatör sistemleri.

 

 

FIZ 113 FİZİK 1 LABORATUVARI (0-3) 3

 

Fizik 1 dersi içeriği ile ilgili deneyler yaptırılır.

 

 

MAT183 MATEMATiK I (4-0) 6

 

Reel sayılar ve reel doğru, Doğrular, çemberler ve paraboller, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Trigonometrik fonksiyonlar, Değişim oranları ve limitler, Limit Kuralları ve limit kurallarını kullanarak limit hesaplamak, Limitin kesin tanımı, Tek taraflı limitler, Sonsuz limitler, Süreklilik, Teğetler, Türev tanımı, Bir fonksiyon olarak türev, Türev alma kuralları, Bir değişim oranı olarak türev, Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Zincir kuralı ve parametrik denklemler, Kapalı türetme, İlişkili oranlar, Linerizasyon ve diferansiyeller, Fonksiyonların ekstramum değerleri, Ortalama değer teoremi, Monoton fonksiyonlar ve birinci türev testi, Konkavlık ve eğri çizimi, Uygulamalı optimizasyon problemleri, Belirsiz sekiler ve L’Hopital kuralı, Ters türevler, Sonlu toplamlarla tahminde bulunmak, Toplam notasyonu ve sonlu toplamların limitleri, Belirli integral, Analizin Temel Teoremi, Belirsiz integraller ve dönüşüm kuralı, Değişken dönüşümü ve eğriler arasındaki alan.

 

 

CHEM 185 GeneRAL CHEMSTRY I (4-0) 6

 

Giriş, Madde ve Ölçme, Atomun Yapısı, Kimyasal Bağlar, Molekül Geometrisi, Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar, Gazlar, Sıvılar ve Katılar, Çözeltiler.

 

 

KIM187 Genel Kimya I Laboratuvarı (0-2) 1

 

Laboratuara Başlarken-Temel Laboratuar İşlemleri, Bir Maddenin Kimyasal Özellikleriyle Tanınması, Naftalinin Erime Eğrisinin Belirlenmesi, Çöktürme, Difüzyon, Bir Metalin Eşdeğer Kütlesinin Belirlenmesi, Donma Noktası Alçalması ile Molekül Ağırlığı Tayini, Kristallendirme Basit Destilasyon, Uçucu Bir Sıvının Molekül Ağırlığının Belirlenmesi

 

 

FIZ171 BİLGİSAYARA GİRİŞ I (1-2) 3

 

Bilgi teknolojisindeki temel kavramlar, dosya ve klasör yönetimi, kelime işlemcileri, veri analizi, veri, tablo ve diyagramların sunulması, veri tabanlı etkin sunum, çoklu ortam, internet arama motorları.

 

 

 

 

 

TUR181 TÜRK DİLİ I (2-0) 2

 

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması.

 

 

YDL 183 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I (2-0) 2

 

İngilizcenin fonksiyonel ve yapısal yanları.

 

 

 

1. YIL

II. DÖNEM (BAHAR)

 

 

FIZ 112 FİZİK 2 (ELEKTRİK VE MANYETİZMA) (4-2) 7

 

Elektrik yükleri ve alanlar, Elektrik potansiyel, iletkenler ve dielektrikler, Kondansatör, direnç, emk ve doğru akım devreleri, Manyetik alan ve ilgili kuvvetler, Akımın oluşturduğu manyetik alanlar, Faraday yasası ve elektromanyetik indüksiyon.

 

 

FIZ 114 FİZİK 2 LABORATUVARI (0-3) 3

 

Fizik 2 dersi içeriği ile ilgili deneyler yaptırılır.

 

 

FİZ 176 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ (2-0) 2

 

Bilimin gelişmesi, Bilimi etkileyen faktörler, Fizikteki önemli gelişmeler ve keşifler, 21. yüzyıl için düşünceler.

 

 

MAT 184 MATEMATİK II (4-0) 5

 

Belirli İntegralin Uygulamaları, Hacim, Dilimleyerek hacim bulmak ve bir eksen etrafında döndürmek, Silindirik kabuklarla hacim bulmak, Düzlem eğrilerin uzunlukları, Momentler ve ağırlık merkezleri, Dönel yüzeylerin alanı, İş, Transendantal Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonlar ve türevleri, Doğal logaritma, Eksponansiyel fonksiyon,  ve , Ters trigonometrik fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, İntegrasyon Teknikleri, Basit integral formülleri, Kısmi integrasyon, Rasyonel fonksiyonların basit kesirlere ayırarak integrasyonu, Trigonometrik integraller, Trigonometrik değişken değiştirme, Genelleştirilmiş İntegraller, Sonsuz diziler ve seriler, Diziler ve dizilerde yakınsaklık, Seriler, serilerin yakınsaklığı ve toplamı, Seriler için yakınsaklık testleri, Kuvvet serileri

 

 

chem 184 general chemstry II (4-0) 5

 

Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, Zayıf Asit ve Zayıf Baz Çözeltilerinde Denge, Tampon Çözeltiler, Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı, Kompleks İyonların Bulunduğu Dengeler, Elektrokimya

 

 

 

 

 

KİM188 Genel Kimya II Laboratuvarı (0-2) 1

 

Gravimetrik Analiz, Yer Değiştirme Tepkimeleri, Kimyasal Reaksiyon Hızı/Sıcaklığın Tepkime Hızına Etkisi, Kimyasal Reaksiyon Hızı/Derişimin Tepkime Hızına Etkisi, Tuz Çözeltilerinde Kimyasal Denge,Reaksiyon Isısının Hesaplanması, İndirgenme-Yükseltgenme Reaksiyonları, Bazı İnorganik Tuzların Asitle Etkileşimi, Asit-Baz Titrasyonları.

 

 

FIZ172 Bilgisayara Giriş    II (2-2) 3

 

FIZ171 Bilgisayara Giriş I dersinin içeriğinin ileri düzey uygulamaları, Programlamaya Giriş- Algoritmaya ve Akış Şeması Nasıl Hazırlanır.

 

 

TUR182 TÜRK DİLİ II (2-0) 2

 

Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kelime türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar.

 

 

YDL 184 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II (2-0) 2

 

İngilizcenin fonksiyonel ve yapısal yanlarının ileri düzey konuları.

 

 

 

2. YIL

III. DÖNEM (GÜZ)

 

 

PHYS 211 Physics III (Waves and Optics) (3-2) 7

 

Işığın optiği, Fremat prensibi ve uygulamaları, basit, sönümlü ve zorlamalı salınımlar, rezonans, Fourier serileri ve uygulamaları, dalga hareketi ve denklemi, Huygens prensibi ve uygulamaları, girişim, kırınım ve kutuplanma.

 

 

FIZ 217 UYGULAMALI ELEKTRİK VE MANYETİZMA (0-3) 3

 

AC-DC devre analizleri, ölçme teknikleri, Aletler, Elektrik ve manyetik alan ile ilgili çeşitli deneyler ve devreler üzerinde incelemeler, CRT Osiloskobu ile Ölçümler.

 

 

FIZ275 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (3-2) 5

 

Bir üst düzey programlama dilinin öğretilmesi (Fortran veya C), Basit fizik problemlerinin nümerik çözümleri.

 

 

 

 

 

MAT287  Lineer Cebir (4-0) 6

 

Lineer denklemler ve matrisler, determinantlar, vektör uzayları, vektör uzayları üzerine lineer dönüşümler, iç çarpım uzayları, matrislerin köşegenleştirilmesi ve lineer dönüşümleri.

 

 

 

 

FIZ291 MESLEKİ YABANCI DİL I (4-0) 4

 

Öğrencilerin fizik metinlerini anlayabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerilerine sahip olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar.

 

 

AİT281 ATATÜRK İ. İ TARİHİ I (2-0) 2

 

İnkılâp Tarihinin Anlamı Türk İnkılâbının Önemi, Türk İnkılâbına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlanması, İşgaller Karşısında Memleketin, Durumu-Mustafa Kemal Paşa’nın Tutumu, Kurtuluş İçin İlk Adım-Kongreler Yolu İle Teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvayı Milliye- Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, İki Önemli Olay: Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı — Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, Siyasal Alanda İki Büyük inkılâp, “Takrir-i Sükûn” Dönemine Geçiş.

 

 

 

2. YIL

IV. DÖNEM (BAHAR)

 

 

PHYS 212 PHYSICS IV (MODERN PHYSİCS) (3-2) 7

 

Özel görelilik, dalgaların parçacık özelliği, parçacıkların dalga özelliği, atomun yapısı, kuantum mekaniğine giriş, hidrojen atomunun kuantum teorsi, çok elektronlu atomlar, istatistik mekanik, nükleer fizik.

 

 

FIZ 214 FİZİK III LABORATUVARI (DALGALAR ve OPTİK LABORATUVARI) (0-3) 3

 

Fizik 3 (Dalgalar-optik) dersi içeriği ile ilgili deneyler yaptırılır.

 

 

FIZ 252 ELEKTRONİK (3-3) 4

 

Yarıiletkenler, diyotlar, doğrultucu devreler, zener diyotlar ve uygulamaları, Kırpıcı devreler, voltaj katlama devreleri, Transistörler ve Uygulamaları Alan etkili transistörler ve uygulamaları, İşlemsel yükselteçler ve uygulamaları.

 

 

MAT288 KOMPLEKS Analiz (3-0) 4

 

Karmaşık Sayılar, fonksiyonlar, limitler ve süreklilik, karmaşık türev alma ve Cauchy Integral formülleri ve ilgili teoremler, sonsuz seriler, konformal dönüşümler, conformal  dönüşümünün fiziksel uygulamaları.

 

 

 

 

 

MAT 276 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (2-2) 3

 

Tanımlar, Geometrik ve Fiziksel Uygulamalar, Adi Diferansiyel denklemler (1. Mertebe), Ayrılabilen, homojen, tam diferansiyel denklemler. İntegralleme çarpanı ve bulunması, Doğrusal Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Diferansiyel Denklemlere İndirgenebilen Diferansiyel Denklemler (Bernoulli D.D), Özel haller. II. mertebeden I. mertebeye indirgenebilen diferansiyel denklemler. Geometrik uygulamalar, genel doğrusal diferansiyel denklemler-Tanım ve özellikleri. Tekil, özel çözüm ve genel çözüm. Riccaty, Clairaut diferansiyel denklemler. Homojen Olmayan Doğrusal D.D de Özel Çözüm bulma metodları, Euler D.D. Geometrik değişken katsayılı diferansiyel denklemler. Operatörlerin çarpanlara ayrılması. Seri çözüm. Laplace dönüşümü ve uygulamalar. Eliptik, Parabolik ve Hiperbolik kısmi D. D. ve çözümleri, Dönüşümler, Sayısal ve Yaklaşık Çözümler, Fizik ve Mühendislik Problemlerine Uygulamalar.

 

 

FIZ292 Mesleki Yabancı Dil II (4-0) 4

 

Öğrencilerin Fizikle ilgili literatürü takip etme yeteneklerini artırmaya yönelik çalışmalar.

 

 

AİT 282 ATATÜRK İ. İ. TARİHİ II (2-0) 2

 

Türk İnkılâbının Yürütülmesindeki Özellikler, Hukuk Sisteminin Kurulması, Eğitim Sisteminin Kurulması, Ekonomi ve Maliye Alanında Harcanan Çabalar, Toplumsal Yaşayışı Düzenleyen Diğer Yenilikler, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin İç Siyaseti, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti, Ünite Eki: Atatürk’ün Ölümü, Atatürk’ün Döneminden Sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin İç ve Dış Siyaseti, (1938–1983 Özet), Atatürk ilkeleri Genel Olarak, Atatürk ilkeleri—Cumhuriyetçilik, Atatürk ilkeleri—(2) Milliyetçilik (Ulusçuluk), Atatürk ilkeleri (3)-(4) (Halkçılık ve Devletçilik), Atatürk ilkeleri (5) Laiklik, Atatürk ilkeleri (6) İnkılâpçılık, Genel Değerlendirme.

 

 

 

3. YIL

V. DÖNEM (GÜZ)

 

 

PHYS 311 MODERN PHYSICS LABORATORY (0-3) 4

 

Fizik IV dersi içeriği ile ilgili deneyler yaptırılır.

 

 

FIZ 361 KUANTUM MEKANİĞİNE GİRİŞ I (3-0) 7

 

Kuantum teorisinin temel prensipleri ve prensiplerin deneysel gerekçeleri, Schrödinger denklemi, karşılık prensibi, Heisenberg belirsizlik ilkesi, bir boyutlu problemler, açysal momentum, hidrojen atomu, cebirsel metodlar, operatör formalizmi.

 

 

FIZ 363 KLASİK MEKANİK (4-0) 8

 

Newton mekaniği, titreşimler, yer çekimi, Lagrange ve Hamilton dinamiği, merkezi kuvvet problemi, parçacık sistemlerinin dinamiği, eylemsiz gözlem çerçevelerinde hareket, rijid cisim dinamiği, kuplajlı titreşimler.

 

 

 

 

 

FIZ 365 TEORİK FİZİK YÖNTEMİ (4-0) 8

 

Temel matematiksel uygulamalar ve sayısal yöntemlerde hata analizi, Ordineri diferensiyel denklemler, Fiziksel sistem modellemesine ait uygulamalar, Sınır değerleri ve özdeğer problemleri, Matris uygulamaları ve fizikteki özdeğer problemlerine uygulanması, İstatistiksel fizikte Monte-Carlo yöntemleri, Hatalar, Dağılımlar, En küçük kareler minimizasyonu, Korelasyon ve regresyon, Sonlu farklar metodu.

 

 

 

3. YIL

VI. DÖNEM (BAHAR)

 

 

 

FIZ 352 DİJİTAL ELEKTRONİK (3-3) 5

 

Sayı sistemleri ve Boolean cebiri, mantık geçitleri ve uygulamaları, Bellek Elemanları, Sayaçlar Analog-Dijital ve Dijital-Analog dönüştürücüler, Mikroişlemciler.

 

 

FIZ 362 KUANTUM MEKANİĞİNE GİRİŞ II (3-0) 7

 

Heisenberg matris mekaniği ile Hamiltoniyen operatörünün özdeğer denkleminin türetilmesi, üç boyutlu sistemler, saçılma problemi, pertürbasyon teorisi ve kuantum mekaniğinin uygulamaları.

 

 

PHYS 364 NUMERICAL ANALYSIS (3-2) 7

 

Ortalama değerler ve hataların dağılımı, Eğri uydurulması, Denklem çözümü, Sayısal integrasyon ve diferensiyel, Fiziksel problemlerin bilgisayarla çözüm yöntemleri.

 

 

PHYS 366 INTRODUCTION TO ELECTROMAGNETIC THEORY (4-0) 8

 

Elektrik yükleri ve alanları, elektrik alan enerjisi, dielektrik malzemeler, kutuplanma, Laplace denklemi ve çözümleri, Elektrik Akımın Oluşturduğu Manyetik alanlar, vektör potansiyeller, manyetik moment, Maxwell denklemleri, Elektromanyetik dalgalar, Poynting teoremi, sınırlı ortamlarda dalgaların ilerlemesi, Dipol radyasyonu, Minkowski uzayı ve Lorentz dönüşümleri.

 

 

 

4. YIL

VII. DÖNEM (GÜZ)

 

 

PHYS 465 STATISTICAL PHYSICS I (3-2) 5

 

Temel Olasılık Kavramları, Makroskopik Sistemlerin İstatistiksel Tanımı, Temas Halindeki Sistemler, Entropi Tanımı, Isı Kapasitesi ve Kimyasal Potansiyel, Gibbs ve Boltzman faktörleri.

 

 

FIZ 471 SEMİNER (0-2) 1

 

Bölüm öğretim üyelerinin denetiminde araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar üzerine ön araştırma yapılır ve sunulur.

 

 

FIZ 411 GAZLARIN MOLEKÜLER TEORİSİ (4-0) 8

 

Hal Değişmeleri, İdeal Gazlar ve Gaz Kanunları, Gerçek Gazlar ve Hal Denklemleri, Dış İş, Çevrim ve Bir Gazın Öz Isıları, Gazların Kinetik Teorisi, Moleküler Hızlar, Moleküler Hızların Maxwell Dağılımı, Ortalama Hız, KOK Hız, En Olası Hız, Serbestlik Derecesi ve Enerjini Eşbölüşümü, Gaz Moleküllerinin Ortalama Serbest Yolu.

 

 

 

 

PHYS 421 HIGH ENERGY PHYSICS (4-0) 8

 

Tarihsel gelişme, Hızlandırıcılar, Dedektörler, Ölçme teknikleri, Relativistik kinematik, Kütlelerin tayini ve yarı ömür korunum yasası, Simetri prensipleri, Spin paritesi, isospin ve diğer kuantum sayılarının tayini, Elektromagnetik etkileşme ve form faktörü, Zayıf etkileşmeler, nötrinolar, nötral kaonlar.

 

 

FIZ 431 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (4-0) 8

 

Hidrojen atomu, Tek elektronlu atomun kuantum mekaniksel çözümü, Açısal momentin kuplajı, Atomların vektör modeli ve elektromagnetik moment, Radyatif geçişler, Hidrojen benzeri atomların ince yapısı, iki elektronlu sistemler, Dış alanlarla etkileşme, Hiper ince yapı ve isotop kayması, iki atomlu moleküller, Moleküllerin elektronik titreşimleri ve dönme enerjileri.

 

 

FIZ 441 ÇEKİRDEK FİZİĞİ (4-0) 8

 

Atomik çekirdekler, Radyoaktivite, Radyasyon dedeksiyonu, Çekirdek tepkimeleri, çekirdek kütleleri, Çekirdeksel büyüklükler, Alfa, beta ve gamma bozunmaları.

 

 

FIZ 451 KATIHAL FİZİĞİ I (4-0) 8

 

Örgünün ısısal özellikleri, Einstein’ın öz ısı modeli, Seviye yoğunlukları, Debye öz ısı modeli, Fononlar, Bir ve iki atomlu primitif hücrelerde lineer örgü titreşimleri, Brillouin Bölgesi ve tam öz ısı teorisi, İletkenlik elektronlarının ısı kapasitesi ve ısısal iletkenlikleri, Hall olayı ve magnetorezistivite.

 

 

FIZ 453 YARIİLETKENLER FİZİĞİ (4-0) 8

 

Yarıiletkenlerde elektriksel iletkenliğin özellikleri, sıcaklığın iletkenliğe etkisi, yasak enerji aralığı ve onun deneysel olarak belirlenmesi, Elektron ve boşluk mobiliteleri, Hall olayı ve yarıiletkenlerin elektriksel özelliklerinin araştırılmasındaki rolü, Fermi Dağılım Fonksiyonunun Analizi.

 

 

FIZ 455 KRİSTALLOGRAFİ (4-0) 8

 

Kristallerde simetri, ters örgü kavramı, X-ışınları kırınım kuramı, yapı faktörü hesapları, uzay grubu tayini.

 

 

FIZ 457 ALÇAK SICAKLAR FİZİĞİ (4-0) 8

 

Öz ısı, ısısal genleşme, ısısal iletkenlik, metallerin, alaşımların ve yarımetallerin ısısal iletkenlikleri. termo-elektrik olayı, manyetik özellikler, de Haas van Alphen olayı, mekanik özellikler.

 

 

PHYS 463 SPECIAL RELATIVITY (4-0) 8

 

Işığın hızı, özel göreliliğin postülaları, Lorentz dönüşümleri, zaman genleşmesi, uzunluk büzülmesi, eşzamanlılığın göreliliği, relativistik Doppler kayması, özel görelilikte enerji ve momentum, elektrik ve manyetik alanların Lorentz dönüşümleri, Minkowski uzayı, kovaryant ve kontravaryant vektörler.

 

 

FIZ 473 SAĞLIK FİZİĞİ (4-0) 8

 

Biyofiziğe giriş, Moleküler biyofiziğin temel kavramları, Biyoenerjitik, Hücrede Biyofiziksel Olaylar, Aksiyon Potansiyeli, Snaptik iletim

 

 

FIZ 475 TAHRİBATSIZ KALİTE KONTROL (4-0) 8

 

Malzemenin tahribatlı ve tahribatsız olarak fiziksel özelliklerinin kontrolü. Klasik tahribatsız kontrol yöntemlerinden; ultrasonik, radyoaktif, manyetik tekniklerin incelenmesi.

 

 

FIZ459 LÜMİNESANS FİZİĞİ (4-0) 8

 

Lüminesans olayları, tipleri, çeşitli fosforların hazırlanması, ZnS grubu fosforlar, nadir toprak fosforları ve uygulamaları.

 

 

FIZ477 UYGULAMADA KULLANILAN ÖLÇME TEKNİKLERİ (4-0) 8

 

Direnç transducerleri, LVDT, kapasitif transistörler, piezoelektirk transistörler., fotoiletken transtörler, fotovoltaik piller, iyonizasyon transtörleri., magnetometre, Hall olayı transtörleri., interferometre, sıcak tel ve sıcak film anemometresi, magnetik flowmetre, Lazer Doppler Anemometre, ossiloskop, sıcaklık ölçülmesi, Digital yerdeğiştirme trans., Radyasyon yolu ile sıcaklık ölçülmesi, Straingage ile gerilme ölçülmesi, titreşimlerin ölçülmesi, imalat aşamasında kullanılan kombine ölçme sistemleri.

 

 

FIZ 479 İLERİ DÜZEY PROGRAMLAMA DİLLERİ I (4-0) 8

 

Seçilen programlama dilinin tarihçesi, gelişimi ve kullanıldıkları alanlar. Deyimler ve kullanılış biçimleri. Derleyicinin Kurulumu ve Kullanılışı ve Uygulamaları.

 

 

FIZ481 FİZİKTE DENEYSEL YÖNTEMLER I (4-0) 8

 

Ölçü ve Cihaz Prensipleri (Standartlar, Hatalar, Statik ve Dinamik Karakteristikler, Ölçü Hatalarının İstatistik Analizi, Ölçü Sisteminin Elemanları, Cihaz Tasarım Kriterleri, Cihaz Etiket Özellikleri, Topraklama Ekranlama ve Gürültü (Gürültü, Gürültü Çeşitleri, Girişim, Toprak ve Topraklama, Elektriksel ve Manyetik Ekranlama, Filtreleme), Doğru Akım Ölçmeleri (Döner Bobinli Galvanometre, DC Ampermetre, DC Voltmetre, Ohmmetre, Multimetreler, Ölçü Cihazlarının Kalibrasyonu), Alternatif Akım Ölçmeleri (AC Ölçümünde Frekansın Etkisi, Elektro Dinamik, Döner Demir Plakalı, Döner Mıknatıslı, Isıl Ölçü Aletleri, AC İşaretlerinin Doğrultularak Ölçülmesi), Güç Ölçümleri (AC Güç, Güç Faktörünün Düzeltilmesi, Tek Fazlı ve Üç Fazlı Sistemlerde Güç Ölçümü, Reaktif Güç Ölçümü, Enerji Sayacı, Yüksek Frekanslarda Güç Ölçümü), Devre Elemanlarının Ölçümü (Direnç, Kondansatör ve İndüktans Elemanlarının Alçak ve Yüksek Frekanslardaki Ölçümü), Transdüserler (Gergi Transdüserleri, Sıcaklık Transdüserleri, Fotoelektrik Transdüserler, Yer Değişim Transdüserleri, İşaret İşleyiciler, Ses Ölçen Transdüserler), Baskılı Devre Yapım Teknikleri ( Birkaç elektronik devre seçilerek baskılı devre uygulaması yaptırılacaktır).

 

 

FIZ443 NÜKLEER FİZİKTE ÖLÇME VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ (4-0) 8

 

Çekirdeğin statik özellikleri (kütle, yarıçap, bağlanma enerjisi, manyetik moment vb.). – Çekirdeğin dinamik özellikleri (radyoaktif bozunum, nükleer reaksiyonlar),- Nükleer kütle ölçümleri,- Nükleer ömrün ölçümleri ve uygulamaları,- Nükleer spin ve momentlerinin ölçülmesi,- Kararlı nükleer taban durumlar, uyarılmış durumlar ,- Nükleer fiziğin uygulamaları: eser element analizi, hızlandırıcılar, kütle spektrometresi, alfa bozunumu uygulamaları, nükleer fiziğin tıp’da uygulanması (teşhis ve tedavide nükleer tıp).

 

 

 

4. YIL

VIII. DÖNEM (BAHAR)

 

 

PHYS 466 STATISTICAL PHYSICS II (3-2) 5

 

Eşbölüşüm teoremi, Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac dağılımları, Boson fiziği, Serbest enerji

 

 

FIZ 472 FİZİK ARAŞTIRMA PROJESİ (0-2) 1

 

Bölüm öğretim üyelerinin denetiminde küçük araştırma ve geliştirme projeleri yapılır.

 

 

FIZ 412 SIVILARIN MOLEKÜLER TEORİSİ (4-0) 8

 

Hal Denklemleri ve İkinci Virial Katsayıları, Gazların ve Sıvıların Kinetik Teorisi, Transport Katsayıları, Moleküller Arası Kuvvetler ve Potansiyel Enerji Fonksiyonları, Klasik mekanik yaklaşım, İstatistik Termodinamiğin Temelleri, İdeal Gazların Termodinamik Özelliklerinin İrdelenmesi, Düşük ve Orta Yoğunluktaki Gazların Hal Denklemleri, Virial Teoreminden çıkarılan Virial Hal Denklemi, Virial Katsayıları, Basit Yapıdaki Açıdan Bağımsız Potansiyeller İçin Virial Katsayıları, Lennard-Jones (6-12) Potansiyeli için Virial Katsayıları, Hal Denklemi ve Virial Katsayıları Terimleri Cinsinden Termodinamik Özellikler, Yoğun Gazların ve sıvıların Hal Denklemi, Seyreltik Gazların Transport (Taşıma) Özellikleri, Basit Potansiyeller için Taşıma Katsayıları, Lennard-Jones (6-12) Potansiyeli için Taşıma Katsayıları.

 

 

PHYS 422 ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS (4-0) 8

 

Elemanter parçacık aileleri, korunum kanunları, kuvvetli, elektromanyetik ve zayıf etkileşmeler, grup teori, asal simetriler, isotropik spin, SU3 v.s., parçacıkların sınıflandırılması.

 

 

FIZ 432 SPEKTROSKOPİ (4-0) 8

 

Schrödinger denklemi, Yörüngesel açısal momentum, Magnetik dipol moment, Stern-Gerlach deneyi, Spin yörünge interaksiyonu, Hidrojen enerji düzeyleri, Seçim kuralı, dışarlama ilkesi, X-ışınları spektrumu, Alkali atom enerji düzeyleri, ince yapı, Hiperince yapı, Zeeman olayı, Raman olayı, Fotoçoğaltıcı tüpler ve diğer dedektörler, Absorbsiyon spektroskopisi, Spektrograflar, RF spektroskopisi, Spektral çizgilerin şekilleri.

 

 

 

PHYS 434 LASER PHYSICS (4-0) 8

 

Laser ışığı, Temel Laser prensipleri, Laser çıkışı, Laser çıkışının modifikasyonu, Resonatörler, Aynalar ve modlar, Katıhal laserleri, Dye laser, Yarıiletken laserleri,

 

 

FIZ 442 REAKTÖR FİZİĞİ (4-0) 8

 

Çekirdek modelleri, Çekirdeksel tepkimeler, Fisyon ve füsyon, Parçacık hızlandırıcıları, Nükleer Reaktörler.

 

 

FIZ444 RADYASYON FİZİĞİ (4-0) 8

 

Çekirdek yükü, kütlesi, yarıçapı, bağlanma enerjisi, açısal momentum, magnetik moment, alfa, beta, gamma elektron yakalama, iç dönüşüm, x-ışını ve nötron radyasyonları. Alfa, beta, gamma radyasyonlarının madde ile etkileşmesi, fotoelektrik etki, Compton saçılması, çift oluşumu ve nötronların maddeyle etkileşmesi. Radyoaktivite birimleri, radyasyon dozu, soğurulan radyasyon dozu, eşdeğer radyasyon dozu.

 

 

FIZ 452 KATIHAL FİZİĞİ II (4-0) 8

 

Enerji bandları teorisi, Fermi yüzeylerinin konstriksiyonu, Fermi yüzeyi çalışmalarında deneysel yöntemler, Yarıiletken kristaller, Si ve Ge’un band yapıları, katkılı yarıiletkenler, Polaronlar, Yarımetaller, Süperiletkenlik, Yalıtkan ve metallerin dielektrik özellikleri, Maddenin magnetik özellikleri, Kristal büyütme teknikleri ve kristal kusurları.

 

 

FIZ 454 YARIİLETKEN DÜZENEKLER (4-0) 8

 

Katkı Konsantrasyonu, Rezistivite, Mobilite, İletkenlik tipi, Hall Olayı, Taşıyıcı Ömrü, Film Kalınlığı

 

 

 

PHYS 456 OPTOELECTRONICS (4-0) 8

 

Elektromanyetik teori ve kuantum elektroniğinin genel tekrarı, optik rezonatörler, lazer sistemleri, optoelektronik aletler.

 

 

FIZ 458 SÜPERİLETKENLİK (4-0) 8

 

Metallerin ve alaşımların elektriksel iletkenliği, süperiletkenlik.

 

 

PHYS 464 GENERAL RELATIVITY (4-0) 8

 

Tansör matematiği ve Riemann geometrisi, Einstein’ın gravitasyonel alan denklemleri ve kozmolojik problemler.

 

 

FIZ 474 MEDİKAL FİZİK (4-0) 8

 

Biyolojik kontrolün temel ilkeleri, Elektroansefalografinin temelleri (EEG), Elektromiyografinin temel ilkeleri (EMG), Elektrokardiyografinin temel ilkeleri (EKG), Dolaşım sisteminin dinamiği, Radyasyon biyofiziği, Pozitron salma tomografisi (PET)

 

 

FIZ 476 TAHRİBATLI KALİTE KONTROL (4-0) 8

 

Endüstride özel problemlere tahribatsız ve tahribatlı kalite kontrol yöntemlerinin uygulamaları.

 

 

FIZ450 P-N EKLEMLERİNDEKİ FİZİKSEL OLAYLAR (4-0) 8

 

Kontakt Fiziği, çeşitli eklem türlerinin incelenmesi, p-n elektrik ve optik olaylar, Tünel olayı ve diğer olaylar. Ters gerilim altında p-n eklemi, hetero kavşakların özellikleri.

 

 

FIZ 478 İLERI DÜZEY PROGRAMLAMA DILLERI II (4-0) 8

 

Seçilen programlama dilinin tarihçesi, gelişimi ve kullanıldıkları alanlar. Deyimler ve kullanılış biçimleri. Derleyicinin Kurulumu ve Kullanılışı ve Uygulamamları.

 

 

FIZ482 FİZİKTE DENEYSEL YÖNTEMLER II (4-0) 8

 

Regülasyonlu Güç Kaynakları (Akım ve Gerilim Regülasyonu, Kısa Devre Koruma), Güç Amplifikatörleri (Giriş Empedansı, Çıkış Empedansı, Kazanç, Çıkış Gücü, Frekans Karakteristiği vs. gibi parametrelerin ölçülmesi), Sıcaklık Kontrol Devreleri (Transistörlü ve Op-Amp’lı sıcaklık kontrol devrelerinin prensipleri ve parametrelerinin ölçülmesi, Temel Modülasyon Teknikleri (Genlik Modülasyonlu Alıcılar ve Vericiler, Frekans Modülasyonlu Alıcılar ve Vericiler), Dijital Saat, Dijital Multimetre (Prensipleri, Tasarımı)

 

 

 

BÖLÜM DIŞINA VERİLEN TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER

 

 

FIZ 341 ÇEVRESEL RADYOAKTİVİTE (2-0) 1

 

Çevresel radyoaktivitenin kısa tarihçesi, doğal çevresel radyoaktivite, doğal çevresel radyasyondan alınan dozlar, atmosferik, karasal, akuatik doğal radyonüklidler, çevresel radyoaktif kontaminasyon, radyasyonun insan sağlığı üzerine etkileri, radyolojik korunum standartları

 

 

FIZ 342 NÜKLEER ENERJİ ve POLİTİKALARI (2-0) 1

 

Nükleer Enerji ile İlgili Kavramlar, Nükleer Güç Santralleri, Nükleer Enerjinin Gerekliliği, Nükleer Enerjinin Araştırılması ve Geliştirilmesi, Nükleer Güvenlik Prensipleri, Nükleer Kaza Sorumluluğu, Nükleer Atık Yönetimi, Türkiye’de Nükleer Enerjiye Genel Bakış, Farklı Ülkelerde Nükleer Enerjinin Kullanımı ve Yönetilmesi